Oslavy 300. výročí zázraku

.

Zázrak u Pětikolského mlýna

    K tomuto mlýnu od pradávna zvanému „U pěti kol“ váže se tato památná událost, která se sběhla dvacátého druhého února měsíce léta Páně 1718.

    Dceruška správce strakonického panství jménem Rozálka sotva sedmiletá šla toho dne za noci s rodiči svými podle mlýna. Cestou se přiblížila neopatrně břehu nad jezem sklouzla po něm, spadla do řeky a zanesena byla proudem mlýnské strouhy pod jdoucí kolo.

    Zoufalá matka počala vzývati o pomoc Jana Nepomuckého. Sběhli se lidé a při světle pochodní hledali děvčátko. Tu si povšimla mlynářka, že druhé kolo pracující v tomtéž žlabu se zastavilo. Přítomný stárek mlýna jménem Mařena sochorem pohnul tímto kolem a spatřil, že zespod kola cosi bílého pryč plave. Skočil do vody a vytáhl za vlasy Rozálku která již mizela pod ledem. Děvčátko ač bylo celou hodinu pod kolem zůstalo živo a zdrávo.  V šalandě mlýna kde se Rozálka vzpamatovala vyprávěla o Janu Nepomuckém, že se ji ve vodě zjevil v té podobě, jakou má jeho socha na mostě, kde chodíc kolem do školy často klekávala a k němu se modlívala a těšil ji aby se nebála že neutone.

    Tak zjevil Bůh zázrakem libost svou k poctě mučedníkovi činěné.

    Na památku této události byl později do severní zdi mlýna umístěn světcův obraz.

 

Obraz  i text vztahující se k tomuto zázraku je v kostele sv. Markéty ve Strakonicích.

Tisková zpráva: Událost přesahující nejen rozum – 300 let od záchrany Rozálie Hodánkové

 Římskokatolická farnost Strakonice, Roman Dvořák (605885789), farnost.strakonice@seznam.cz

     K únorovému 300. výročí zázraku, při kterém byla zachráněna z mlýnského náhonu dcera správce strakonického panství Rozálie Hodánková, připravila Římskokatolické farnost program, který událost nejen připomene, ale dovolí nahlédnout k jejímu významu v historii i pro dnešek.

     V sobotu 10. února 2018 od 14:00 proběhne tematické odpoledne v Rytířském sále strakonického hradu, kde se nejen vrátíme k historické události. Cílem je všimnout si toho, jak dobrý život může i po letech povzbuzovat a proměňovat společnost, ale i jak můžeme v dnešním světě zažívat zázraky a vnímat modlitbu a přímluvu za sebe i druhé lidi. Prof. Jan Royt na základě kulturního otisku úcty ke sv. Janu Nepomuckému ukáže, jak kolem nás zůstává připomínky sv. Jana Nepomuckého. Mons Michael Slavík promluví o významu tehdejší události do dnešních dnů. Odpoledne uzavře v 17:30 děkovná bohoslužba v kostele sv. Markéty. Hlavním celebrantem a kazatelem bude pomocný českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád.

     V předvečer výročí, tedy 21. února 2018, se uskuteční v 17:30 v kostele sv. Markéty ve Strakonicích přednáška o významu strakonického zázraku a osobnosti sv. Jana Nepomuckého. Cílem bude všimnout si, že tento světec se těší velkému věhlasu – možná více v zahraničí, než ve své domovině.

     Dne 22. února 1718 cestou přes lávku dívce podklouzly nohy a spadla do náhonu Pětikolského mlýna. Zoufalá matka Klára se modlila za záchranu dcery a prosila o přímluvu Jana Nepomuckého, který v té době ještě nebyl svatořečený. Asi po půlhodině hledání byl přizván stárek Antonín Mařena. S několik muži museli pohnout zaseklým mlýnským kolem. Když se jim podařilo Rozálii vytáhnout z vody, neměla žádné zjevné pohmožděniny, ačkoliv v minulosti kolo rozdrtilo i urostlé chasníky. Racionální nemožnost záchrany ve svědectví potvrzoval i stárek znalý technických parametrů kol a hloubky náhonu. Hloubka cca 60 cm, mezi lopatkami kola o průměru 3,5 m a výdutí náhonu zůstávala úžina na 2-3 prsty, průtok byl velký.

     Dítě bylo uloženo do peřin a po nějaké době vykuckalo značně vody a se zvoláním: „Maminko!“ se vrátilo k životu. Dále vypovědělo, že se jí nemohlo nic stát, protože viděla Jana Nepomuckého, který ji ubezpečil: „Neboj se, ty se neutopíš!“ Na dotaz matky, jak vypadal, dívka řekla: „Právě tak, jako na našem mostě; měl v jedné ruce kříž, v druhé palmu a na hlavě biret. Jenže socha na mostě jest dřevěná, zde však se mně objevil živý“.

     To vše se odehrálo před svědky. Celá událost byla vyšetřena a posuzována komisí římské Kongregace posvátných obřadů. Důvodem bylo prošetření, zda je možné událost uznat jako zázrak, který by byl podkladem pro svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Po vyslechnutí svědků a zaprotokolování výpovědí byla tato událost posouzena jako hodnověrná a uznána jako podklad ke kanonizaci.

     Na Pětikolském mlýně byla umístěna na paměť toho, co se zde stalo. Po jeho zbourání byla pořízena kopie, která je umístěna v kostele sv. Markéty ve Strakonicích. Zde nalezneme i obraz, který zázrak připomíná.

     Jan Nepomucký žil ve 14. století, pocházel z Pomuka (dnešní Nepomuk). Po studiích se stal knězem a postupně generálním vikářem. Pro obhajobu svobody a nezávislosti církve na královské moci byl za vlády Václava IV. umučen a vhozen do Vltavy. Úcta k němu se šířila v českých zemích, ale po svatořečení v r. 1729 také na území střední Evropy a na mnoha místech světa, zvlášť v Latinské Americe.

 

 

TOPlist